Во СОУ Гимназија “Славчо Стојменски” – Штип, изведувањето на наставата во  образовната копонента се реализира  според концептот за реформирано гимназиско образование.

Со голема чест и гордост го носиме името на штипскит, визионер,идеолог   и   револуционер Славчо Стојменски, кој на  11 октомври 1953 година е прогласен за народен херој и патрон на нашето училиште.    Долгогодишната традиција на училиштето  започнува во далечната  1913/14 година, кога за прв пат  е отворено како нижа гимназија,  го носела името Српска кралска       гимназија и работи како неполна гимназија.За прв нејзин  директор бил  наименуван    Трипковиќ  Лазар кој работел од 1913 до 1921 год.

Во учебната 1944/45 год. Гимназијата наставната работа ја започнала како установа на Штипската област и Обласниот НОО во Штип. Се отворил и интернат во состав на Гимназијата. Во тоа време како директори работеле: Настев Панче, Ташков Атанас, Мојсов Јован, Димитар Шопов и др. Овој период по ослободувањето е значаен зошто училиштето работи со ученици од први до осми клас.

По учебната 1956 / 57 год. ќе се школуваат само ученици од петти до осми клас, односно од први до осми клас, а учениците од петто до осмо одделение ќе се приклучат кон новообразованите осмогодишни училишта во градот.

Во периодот од 1967 / 68 год. бил донесен Закон за гимназиите. Штипската гимназија работела со две насоки: гимназиска и економска, во кои биле запишани ученици од први до четврти клас. Тие биле распоредени во следните насоки: општо-гимназиска, математичка, општествено јазична, економска и природно-математичка. Во тоа време, па се до 1984 год. како директор бил Александар Аговски.

Во Учебната 1982 / 83 бил донесен Закон за средно насочено образование, кој започнал да се применува од учебната 1983 / 84 год. Во училиштето се запишале 848 ученика, распоредени во 20 паралелки. Научилиштето за средно образование во Штип му биле доделени следните насоки: математика со информатика, основи на градежништвото, македонски јазик со марксизам и македонски јазик со странски јазици. Во тоа време долгогодишниот директор Александар Аговски заминал во пензија, а за нов директор била избрана Милена Кокотова.После нејзиното заминување од функцијата Директор,  како 22 по ред  е назначен Глигор Анастасов, кој раководи до 1999 година за,  до 2002 година  раководната  функција ја имаат уште двајца Директори: Панов Боце и  В.Д  Арсова –  Нехтенина Ефче.

По 1991 / 92 год. училиштето работи само како гимназија со ученици од прва до четврта год. Од учебната 2000/01 се воведува реформирано гимназиско образование, застапено со две подрачја: природно-математичко и општествено-хуманистичко. Во учебната 2004/05 год. излегува првата генерација од ова образование, а генерацијата од учебната 2007/08 год. треба да започне со полагање на државна и училишна матура.

Во сите периоди од постоењето на училиштето, играло важна улога во животот и развојот на Штип и Штипско. Високо стручниот кадар давал голем придонес во развојот на просветата и културата на градот и пошироко. Штипската гимназија дала четири Народни херои во НОВ и Револуцијата: Ванчо Прке, Славчо Стојменски, Михајло Апостолски и Љупчо Арсов. Гимназијата дала и голем број на други луѓе кои во најтешките денови од развојот на државата ја презеле одговорноста во свои раце. Доволно е да се споменат: Михајло Апостолски, Александар Грличков, Киро Глигоров, Ацо Шопов, Димче Беловски, Михаил Ренџов, Методи Чепреганов, Жан Митрев  и многу др.  кои  излегоа од гимназиските клупи,  станаа доктори и  доктори  на науки во најразлични области кои  денес се светски признати и ценети за својот  придонес што  го дадоа  за развојот на научната теорија  и пракса.

Посебен стратешки развој  и во надворешната и во внатрешната структура, Гимназијата, како  воспитно –  образовната институција,  доживеа последните четири години, кога во учебната  2002/03 година, за нејзин Педагошки раководител ( како 24 по ред ) е назначен Ристо Петковски, кој  во  2007  и  2009 година ,  локалните медиуми  му доделија Признание и   беше прогласен за Менаџер на годината. Во  декември 2010 год. се закити и со   наградата на град Штип, 19-то декемвриско признание, доделено од Градоначалникот на Општина Штип, г. Зоран Алексов.

Со името на Гимназијата “Славчо Стојменски”,  со нејзиниот историјат,  традиција  и постоење се поврзани  голем број на награди  и признанија     (групни и поединечни ),  кои претставуваат  гордост  и за градот Штип. Признанието 8 – ми Ноември  на град Штип, за постигнати особени резултати со својот ангажман во правец на афирмација на град Штип,  за 2006 година, е веќе дел од нашето постоење.

Во личната карта на училиштето влегува и новата спортска сала, (свечено пуштена во уптреба за учениците во септември 2009 година),  која после цели шеесет години, го доби своето ново руво,  преку  нејзиното целосно  реконструирање и опремување со нови и безбедни спортски реквизити. Исто така,  сведок за постоењето на Гимназијата  е и добиената највисока оценка (Мн. Добар 4) од страна на Инспекцискиот надзор,  на  Интегралната евалуација,  во март, 2011 год.