За рационално искористување на просторот, наставата за учениците се изведува во две смени и тоа: I и III година во една а II и IV година во другата смена. Смените се менуваат секоја недела. Часовите во првата смена започнуваат во 07:30 часот, а завршуваат во 13:40 часот. Во втората смена започнуваат во 14:00 часот, а завршуват во 20:00 часот. Наставата се реализирана во две полугодија согласно Календарот за организација на работата во јавните училишта.
Наставата се изведува во 14 класични училници и 10 специјализирани, современо опремени, училници – кабинети.
Како прв, задолжителен странски јазик се изучува англиси јазик, а германскиот јазик, се изучува како втор задолжителен
Освен задолжителната настава во гимназијата се реализираат и други видови на настава.

Додатната настава се реализира со ученици кои во текот на задолжителната настава постигнуваат надпросечни резултати или пројавуваат и се потврдуваат со осебена надареност и талентираност во одделни наставни подрачја. Содржината на додадтната настава се планира и изведува со посебни програми, според потребите на учениците од I – IV година за:

– Подготовка за индивидуално и тимско учество на натпревари;
– Содржини за кои учениците ќе пројават особен интерес;
– Подготовка за државна матура.

Изборна настава

Согласно наставниот план на реформирано гимназиско образование изборната настава по години е вака организирана:

Во I година нема изборна настава;
Во II година кака изборен предмет учениците ќе го изучуваат информатичка технологија – 2 часа неделно, како изборен предмет за кој учениците се определија, од листата на изборни предмети
( информатичка технологија, етика и латински јазик );

Во III година учениците според избраните подрачја се определија да ги изучуваат следниве изборни предмети:

1. Општествено – хуманистичко подрачје – комбинација А
• Вовед во право – 2 часа неделно
• Социологија- 2 часа неделно
• Латински јазик- 2 часа неделно

2. Природно- математичко подрачје – комбинација А
• Линеарна алгебра и аналитичка геометрија – 2 часа неделно
• Алгебра- 2 часа неделно
• Програмски јазици – 2 часа неделно

Во IV година учениците во делот на изборна настава се изучуваат:

1. Општествено хуманистичко – подрачје – комбинација А
• Економија – 3 часа неделно
• Менаџмент – 2 часа неделно
• Логика – 2 часа неделно
• Историја – 2 часа неделно

2. Природно-математичко подрачје комбинација – А
• Програмски јазици – 3 часа неделно
• Математичка анализа – 3 часа неделно
• Физика – 3 часа неделно

Изборната настава се изведува според редовниот број на часови.