ЕМБС: 04051246    
Целосно име: Средно општинско училиште Гимназија СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ ц.о. Штип
Вид на работа: 510
Тип на годишна сметка: Средства на буџетските корисници остварени од самофинансирачки активности - 787
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2022

Биланс на приходи и трошоци
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
1 - - I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) 46.500,00     36.000,00
12 - - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) 46.500,00     36.000,00
15 - - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка 46.500,00     36.000,00
59 - - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) 46.500,00     36.000,00
60 - - Б) ОСТВАРЕН ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ (103-059) 47.400,00     97.000,00
62 - - Г) НЕТО ВИШОК НА ПРИХОДИ - ДОБИВКА ПО ОДАНОЧУВАЊЕ (О60-061) 47.400,00     97.000,00
63 - - Д) РАСПОРЕДУВАЊЕ НА НЕТО ВИШОКОТ НА ПРИХОДИТЕ- ДОБИВКАТА (064 до 066) 47.400,00     97.000,00
66 - - За пренос во наредна година 47.400,00     97.000,00
67 - - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 93.900,00     133.000,00
77 - - II. НЕДАНОЧНИ ПРИХОДИ (078 ДО 082) 93.900,00     133.000,00
80 - - Такси и надоместоци 93.900,00     133.000,00
103 - - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) 93.900,00     133.000,00
105 - - В) ВКУПНО (103+104=067) 93.900,00     133.000,00
106 - - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) 56,00     57,00
Биланс на состојба
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
111 - - А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) 248.265,00 2.017.964,00 1.769.699,00 248.265,00
114 - - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) 248.265,00 2.017.964,00 1.769.699,00 248.265,00
117 - - Опрема 1.769.699,00 1.769.699,00
120 - - Други материјални средства 248.265,00 248.265,00 248.265,00
124 - - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) 254.143,00 351.143,00 351.143,00
125 - - I. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА (126 до 133) 254.143,00 351.143,00 351.143,00
126 - - Сметка 254.143,00 351.143,00 351.143,00
147 - - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) 97.711,00 97.711,00
150 - - Ситен инвентар 97.711,00 97.711,00
159 - - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) 502.408,00 2.466.818,00 1.867.410,00 599.408,00
161 - - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) 248.265,00     248.265,00
162 - - Државен -јавен капитал 248.265,00     248.265,00
199 - - IV. ИЗВОРИ НА ДРУГИ СРЕДСТВА Извори на други средства 254.143,00     351.143,00
200 - - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) 502.408,00     599.408,00
Државна евиденција
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
688 - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот 56,00     57,00
Структура на приходи по дејности
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
2557 - 85.31 - Општо средно образование       133.000,00
Потпишано од:
Sonja Tulieva

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.
Подготви за плаќање Печати Откажи

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија