ЕМБС: 04051246    
Целосно име: Средно општинско училиште Гимназија СЛАВЧО СТОЈМЕНСКИ ц.о. Штип
Вид на работа: 510
Тип на годишна сметка: Сметка на органи на управа, други органи и единици на локална самоуправа - 903
Тип на документ: Годишна сметка
Година : 2022

Биланс на приходи и трошоци
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
1 - - I. ТЕКОВНИ РАСХОДИ (002+007+012+020+024+029+033+039) 31.981.170,00     34.353.315,00
2 - - а) ПЛАТИ И НАДОМЕСТОЦИ (003+004+005+006) 27.130.374,00     28.324.417,00
3 - - Плати и надоместоци 19.533.779,00     20.393.601,00
4 - - Придонеси за социјално осигурување 7.596.595,00     7.930.816,00
12 - - в) СТОКИ И УСЛУГИ (ЗБИР ОД 013 ДО 019) 4.763.512,00     5.822.684,00
14 - - Комунални услуги, греење, комуникација и транспорт 1.690.200,00     2.252.996,00
15 - - Ситен инвентар, алат и други материјали за поправка 1.179.452,00     354.730,00
16 - - Поправка и тековно одржување 174.377,00     204.243,00
17 - - Договорни услуги 1.612.341,00     2.889.409,00
18 - - Други тековни расходи 107.142,00     121.306,00
33 - - е) СУБВЕНЦИИ И ТРАНСФЕРИ (од 034 до 038) 87.284,00     206.214,00
37 - - Разни трансфери 87.284,00     206.214,00
44 - - II. КАПИТАЛНИ РАСХОДИ ( од 045-054) 4.664.845,00     2.588.772,00
45 - - Купување на опрема и машини 149.342,00     98.990,00
47 - - Други градежни објекти 4.487.603,00     2.442.532,00
48 - - Купување на мебел 27.900,00    
50 - - Вложувања и нефинансиски средства     47.250,00
59 - - А) ВКУПНО РАСХОДИ (001+044+055) 36.646.015,00     36.942.087,00
67 - - Ѓ) ВКУПНО (059+060) =105, АКО 061 Е ПОГОЛЕМО ОД 060 ТОГАШ (059+061) =105 36.646.015,00     36.942.087,00
88 - - IV. ТРАНСФЕРИ И ДОНАЦИИ (089+090+091+092) 36.646.015,00     36.942.087,00
89 - - Трансфери од други нивоа на власт 36.646.015,00     36.942.087,00
103 - - А) ВКУПНО ПРИХОДИ(068+077+083+088+093+097+101+102) 36.646.015,00     36.942.087,00
105 - - В) ВКУПНО (103+104=067) 36.646.015,00     36.942.087,00
106 - - Г) ПОСЕБНИ ПОДАТОЦИ: Просечен број на вработени врз основа на часовите на работа во пресметковниот период (цел број) 56,00     57,00
Биланс на состојба
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
111 - - А) АКТИВА: ПОСТОЈАНИ СРЕДСТВА (112+113+114+122+123) 31.983.762,00 73.633.381,00 33.799.748,00 39.833.633,00
113 - - II. МАТЕРИЈАЛНИ ДОБРА И ПРИРОДНИ БОГАТСТВА 113.554,00 113.554,00 113.554,00
114 - - III. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА (115 ДО 121) 31.870.208,00 73.519.827,00 33.799.748,00 39.720.079,00
115 - - Градежни објекти 29.420.663,00 57.150.573,00 20.095.776,00 37.054.797,00
117 - - Опрема 2.176.858,00 16.049.317,00 13.703.972,00 2.345.345,00
120 - - Други материјални средства 272.687,00 319.937,00 319.937,00
124 - - Б) ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ПОБАРУВАЊА (125+134+135+140+141+142+143+144+145+146) 2.281.891,00 3.502.449,00 880.939,00 2.621.510,00
146 - - Други активни временски разгарничувања 2.281.891,00 3.502.449,00 880.939,00 2.621.510,00
147 - - В) МАТЕРИЈАЛИ, РЕЗЕРВНИ ДЕЛОВИ И СИТЕН ИНВЕНТАР (148 до 153) 880.939,00 880.939,00
150 - - Ситен инвентар 880.939,00 880.939,00
159 - - ВКУПНА АКТИВА (111+124+147+154+158) 34.265.653,00 77.135.830,00 34.680.687,00 42.455.143,00
161 - - I. ПАСИВА: ИЗВОРИ НА КАПИТАЛНИ СРЕДСТВА (162+163) 31.983.762,00     39.833.633,00
162 - - Државен -јавен капитал 31.983.762,00     39.833.633,00
173 - - III. ТЕКОВНИ ОБВРСКИ (174+175+180+181+189+195+196+197+198) 2.281.891,00     2.621.510,00
175 - - б) Краткорочни обрски спрема добавувачи (176 до 179) 54.064,00     2.722,00
176 - - Обврски спрема добавувачи во земјата 54.064,00     2.722,00
197 - - ж) Краткорочни обврски за плати и други обврски спрема вработените 2.227.827,00     2.618.788,00
200 - - ВКУПНА ПАСИВА (161+164+165+173+199) 34.265.653,00     42.455.143,00
Државна евиденција
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
637 - - Земјиште 113.554,00     113.554,00
659 - - Обврски за плати и надомести на плати (< или = на АОП 197од БС) 2.227.827,00     2.618.788,00
660 - - Обврски за нето плати (< или = на АОП 197од БС) 1.489.320,00     1.745.842,00
662 - - Даноци од плати и надомести (< или = на АОП 197од БС) 114.710,00     140.049,00
663 - - Придонеси од плати и надомести од плати (< или = на АОП 197 од БС) 2.113.117,00     733.257,00
664 - - Електрична енергија (< или = на АОП 014 од БПР) 140.780,00     478.016,00
665 - - Водовод и канализација (< или = на АОП 014 од БПР) 156.148,00     250.000,00
666 - - Пошта, телефон, телефакс и други трошоци за комуникација (< или = на АОП 014 од БПР) 42.000,00     39.980,00
667 - - Горива и масла (< или = на АОП 014 од БПР) 1.351.272,00     1.485.000,00
673 - - Консултантски услуги (Издатоци за авторски хонорари) (< или = на АОП 017 од БПР) 202.249,00     137.569,00
679 - - Трансфери при пензионирање (< или = на АОП 037 од БПР) 57.284,00     191.214,00
687 - - Блок дотации на општината по одделни намени (< или = на АОП 088 од БПР) 36.646.015,00     36.942.087,00
688 - - Просечен број на вработени врз основа на состојбата на крајот на месецот 56,00     57,00
Структура на приходи по дејности
Ознака за АОП Опис Претходна година Бруто за тековна година Исправка на вредноста за тековна година Нето за тековна година
2557 - 85.31 - Општо средно образование       36.942.087,00
Потпишано од:
Sonja Tulieva

CN=Makedonski Telekom CA, O=Makedonski Telekom, C=MK
Makedonski Telekom CA
Изјавувам, под морална, материјална и кривична одговорност, дека податоците во годишната сметка се точни и вистинити.
Податоците од годишната сметка се во постапка на доставување, која ќе заврши со одлука (одобрување/одбивање) од страна на Централниот Регистар.
Подготви за плаќање Печати Откажи

Сите права се задржани © 2013 Централен Регистар на Република Северна Македонија