Гимназијата “Славчо Стојменски”  располага со  хетерогени кадровски ресурси  кои  високо професионално, секој во својот дел од  работните активности, самостојно   или   во соработка со колегите  успешно и навремено ги извршуваат  поставените работни задачи и обврски.

Училиштето е комплетно кадровски екипирано со одлична организациска поставеност, што овозможува успешно да се реализира воспитно-образовниот процес во училиштето. Наставниот кадар со:

  • Соодветна стручна подготовка
  • Редовна посета на семинари
  • Континуирано самоусовршување

во потполност ги реализира наставните планови и програми предвидени со реформираното гимназиско образование.